iPhone gra — Rolando

OK, jako że coś ostat­nio Apple się odmie­niło i zdaje się chło­paki się obu­dzili i zauwa­żyli, że w naszym kraju ich sys­tem roz­li­cza­nia płat­no­ści ponie­kąd szwan­kuje i że czas coś z tym zro­bić, wzięło się i oka­zało, że naresz­cie moja Visa w ich­nim skle­pie jest akcep­to­wana. A co to może ozna­czać? A no ni mniej, ni wię­cej tylko to, że naresz­cie mogę sobie na swoim iPo­dzie touch pograć :). Kilka naprawdę faj­nych gie­rek już mi wpa­dło a na począ­tek napi­szę może tylko tyle, że król w AppStore jest póki co jeden i nazywa się Rolando [AppStore].

Ta gra gar­ściami i nie tylko gar­ściami czer­pie z hiciora PSP — Loco Roco. O ile na sam fakt czer­pa­nia można się jesz­cze krzy­wić, o tyle na spo­sób już raczej chyba nie. Gierka wyko­rzy­stuje wszel­kie atuty iPhone — akce­le­ro­metr, touch­pad i palu­chy są w cią­głym uży­ciu a mecha­nika połą­czona jest z faj­nymi zada­niami i naprawdę nie­głu­pio pomy­śla­nymi pozio­mami. W to się po pro­stu gra zna­ko­mi­cie a stop­niowo rosnący poziom trud­no­ści po nie­dłu­gim cza­sie zaczyna rzu­cać poważne wyzwa­nia i zmu­sza do kom­bi­no­wa­nia coraz to ostrzej­szego. Zrobiono to jed­nak z wyczu­ciem i jakoś nie tra­fi­łem na sytu­ację, gdy znie­chę­cony odszedł­bym od gry.

Grafika nie wyci­śnie z iPhone ostat­nich soków ale te wek­torki są ele­ganc­kie, żwawe, este­tyczne i kolo­ry­stycz­nie dobrze dobrane. Muzyka jest przy­zwo­ita, efekty dźwię­kowe skromne ale w sumie czego się spo­dzie­wać po logicz­nym plat­for­merku? To, co sta­nowi o sile tytułu to gry­wal­niść uni­kalna dzięki sys­te­mowi ste­ro­wa­nia. O ile nie widzę iPhone jako plat­formy do gra­nia w FPSy (choć…), o tyle ta plat­forma została wręcz stwo­rzona dal tego typu gier. Kręcenie iPhone auten­tycz­nie tu bawi i nie raz zła­pa­łem w auto­bu­sie czy tram­waju zdzi­wiony wzrok współ­pa­sa­żera, który z obawą przy­glą­dał stu­ki­lo­wemu kole­siowi wykrę­ca­ją­cemu sobie nad­garstki i krę­cą­cemu głową na boki. Serio, w tej grze tkwi to coś, co sta­nowi o sile każ­dego tytułu — gry­wal­ność. I nie jest naj­waż­niej­sza tu gra­fika czy dźwięk (choć te stoją na przy­zwo­itym żeby nie rzec, że dobrym pozio­mie) ale wła­śnie to nie­wy­mu­szone krę­ce­nie iPhone na wszyst­kie strony, które przy­pra­wia kupę rado­chy kole­siowi z nad­wagą i trzy­dziestką trójką na karku :).

A poni­żej fil­mik z roz­grywki. Strasznie są sym­pa­tyczni ci kul­kowi boha­te­ro­wie :). Nie daj­cie się jed­nak zwieść — gra nie jest pro­sta i na pewno nie jest dla dzieci. Majka wysiada przy tej gierce, za dużo tu kom­bi­no­wa­nia, prze­wi­dy­wa­nia i ogól­nej abs­trak­cji dla pię­cio­latki. Tak więc nie suge­ruj­cie się gra­fiką bo mimo całej swej słod­kiej otoczki gra nie jest dla dzie­cia­ków. Gra jest dla stu­ki­lo­wych trzydzestotrzylatków :)

Ocena w skali 1–10: 8

za: TouchArcade.com

, , , ,

5 odpowiedzi do iPhone gra — Rolando

 1. futomaki 08/01/2009 o 22:13 #

  Źle wpły­wasz na moją pro­duk­tyw­ność takimi wpi­sami. Teraz znowu będę pół nocy bawił :P

 2. matipl 08/01/2009 o 22:17 #

  iPhone jest nie­sa­mo­wi­tym kom­baj­nem do gier róż­nej maści.
  My np. całą rodzinką gry­wamy w Monopoly, co do strze­la­nek cał­kiem przy­jem­nie gra się w BIA (Brothers In Arms).
  Z logicz­nych przy­padł mi do gustu Labirynth.

 3. CoSTa 09/01/2009 o 08:58 #

  futo­maki
  Na zdrowie :)

  matipl
  Majka coś wie o gra­niu na iPo­dzie — strasz­nie wci­gnęła się w opiekę nad jakąś owcą, do tego ma pro­gramy do nauki doda­wa­nia, odej­mo­wa­nia i takie tam inne. Doropha pyka rzadko ale za to Frenzic ją wkrę­cił mak­sy­mal­nie. Yeah, jest kilka dobrych gier na iPoda/iPhona, cze­kac wypada tylko na więcej :)

 4. ogg 09/01/2009 o 23:39 #

  Po pierw­sze primo — nie­dawno wsią­kłem troszkę do sekty applow­skiej nabywcą iPoda Touch sta­jąc się :) Dlatego uwaga tech­niczna — wer­sja two­jego bloga dedy­ko­wana dla iPhone/iPod Touch jest fajowa, tylko coś mi za czę­sto muli Safari. Dziwne… Do poprawy! ;)

  Druga kwe­stia — gierki na Toucha to eks­tra sprawa, mam tylko nadzieję że w przy­szło­ści będą lepiej zop­ty­ma­li­zo­wane, bo to co robią z bate­rią powinno być karalne :P

 5. piotruś 10/01/2009 o 18:49 #

  Gra spoko.Mozna sie pobawic.Ja ostat­nio scia­gna­lem cos prost­szego na lek­kie chwile
  rockemblocks.pl/

Dodaj komentarz