• Ferguson FBOX

    Ferguson Fbox — multimedialny dongiel

    Na począ­tek disc­la­imer: pra­cuję w fir­mie, która toto robi a więc w oczy­wi­sty spo­sób jestem nie­obiek­tywny, nie­do­bry, zły, brzydki, gruby i pomarsz­czony. A teraz pozwól­cie, że na piszę kilka zdań o cał­kiem ...

DJ Electrojac - Powtarzam

DJ Electrojac — Powtarzam

Podkręcony poprzed­nim wpi­sem, zanu­rzy­łem się nieco w odmęty blo­ga­ska w poszu­ki­wa­niu muzyki do przypomnienia/odkopania i tra­fi­łem na wpis sprzed rap­tem sze­ściu lat (cho­lera, leci ten czas jak dia­bli), w któ­rym opi­sy­wa­łem swój ówcze­sny świe­żutki zakup, któ­rym była płyta 52um. Latka prze­le­ciały a nic się w jej tema­cie nie zmie­niło — jak była dosko­nała, taką pozo­stała a drugi krą­żek wydaw­nic­twa z remik­sami kawał­ków z pierw­szego dalej […]

Czytaj dalej 0
Muffler - Start Line

Muffler — Start Line

Jakiś czas temu (a kon­kret­nie sie­dem (tak, SIEDEM!) lat temu) wrzu­ci­łem na blo­ga­ska kawa­łek, który mnie kom­plet­nie swego czasu roz­wa­lił. Waves Breaking od Mufflera prze­je­chało się po mnie nie­mi­ło­sier­nie i bez dania par­donu. To zaprawdę kawał zacnej muzyki a od tego czasu doko­na­nia Mufflera lądo­wały w moich gło­śni­kach przy róż­nych oka­zjach. Dziś pra­gnę Wam pod­rzu­cić kolejny utwór, który […]

Czytaj dalej 1
Żółw łojant...

Żółw łojant…

OK, ten koleś mnie roz­wa­lił… Razu pew­nego byli­śmy w jakimś skle­pie tzw. zoo­lo­gicz­nym czyli obran­do­wa­nym na maksa miej­scu, w któ­rym kupisz karmę wszelką. Gdzieś tam daleko z tyłu sklepu, zaraz po przej­ściu przez faf­na­ście rega­łów z karmą kocią o smaku lasa­gne ze szpi­na­kiem tudzież musu kra­bo­wego z kro­plą Heidsieck rocz­nik 1927, gdzieś tam z tyłu znaj­dują się upa­ko­wane na maksa, byle by tylko […]

Czytaj dalej 0

Gustavo kolarz!

Przyszedł ten czas, który przy­cho­dzi na każ­dego faceta wcze­śniej, czy póź­niej. Każdy praw­dziwy męż­czy­zna przez to przejść musi i nie ma, że boli — naby­cie umie­jęt­no­ści jeż­dże­nia na rowe­rze jest jedną z naj­waż­niej­szych w życiu. Jako że Gustavo rośnie niczym pie­czarka w szklarni, zapa­dła decy­zja, że mło­dzie­niec ów jak i reszta rodziny dostaną swoje dwa kółka. Tym spo­so­bem Gustavo, Doropha […]

Czytaj dalej 2

Wiosenny spacerek po Poznaniu

Każdy powód do poła­że­nia po cen­trum Poznania i wycią­gnię­cia loda od niżej pod­pi­sa­nego jest dobry! Przeto dzieci jego, sku­szone wizją wypad­nię­cia „na mia­sto”, wzięły i się do samo­chodu wpa­ko­wały i w zało­że­niu krótka wyprawa do sklepu Samuraj po bra­ku­jące uten­sy­lia do ćwi­czeń aikido, zamie­niła się w bry­ka­nie po Starym Rynku i poży­wa­nie lodów. W sumie dobre zaję­cie dla dzie­cia­ków na wiosennym […]

Czytaj dalej 0
Urodziny

27 lutego, jak co roku…

I znów, jak co roku… Cholera, ależ ten czas zapie­prza. Ani się czło­wiek obej­rzy a tu pra­wie czwarty krzy­żyk na karku. Za rok pew­nie będę oble­wał zamknię­cie czwar­tej dzie­siątki ale dziś po pro­stu zmrożę otrzy­maną w pracy połó­weczkę i strzelę sobie z wie­czora coś pokrze­pia­ją­cego. A na razie czas po pra­co­wej ruty­nie wró­cić do domo­wej rutyny, poba­wić się z Gutkiem, wark­nąć na […]

Czytaj dalej 5
Najważniejsze Pytanie Wszechświata!

Odpowiedź na Najważniejsze Pytanie Świata…

Jak świat… ba! Wszechświat! długi i sze­roki, wszyst­kie formy życia dwu– i wię­cej nożne szu­kają odpo­wie­dzi na Najważniejsze Pytanie Świata. Odpowiedź na owo pyta­nie deter­mi­nuje ich ist­nie­nie jako gatun­ków inte­li­gent­nych i myślą­cych, a samo pyta­nie jest prze­ja­wem inte­li­gen­cji w ogóle, gdyż sama moż­li­wość jego posta­wie­nia pociąga za sobą i zakłada ist­nie­nie świa­do­mo­ści oraz osią­gnię­cia pew­nego poziomu roz­woju cywi­li­za­cyj­nego. Co to za […]

Czytaj dalej 5
15 lat razem!

15 lat razem… Łomatko!

11 rocz­nica ślubu… 15 lat razem… 10 lat dzie­cię­cej nie­woli… 4 lata zdu­pli­ko­wa­nej dzie­cię­cej nie­woli… 8 lat utrud­nień w gra­niu na kon­soli… urlopy bez wypo­czynku… wypo­czy­nek z bólem głowy… głowa pełna pro­ble­mów… pro­blemy, o któ­rych wcze­śniej się nawet nie myślało… myśli, któ­rych wcze­śniej się nawet nie snuło… marze­nia, któ­rych się nigdy nie spełni… i to nie koniec! Dorciu, spo­koj­nie wytrzymam […]

Czytaj dalej 4
Synology DSM 5.0 beta

Synology DSM 5.0 beta

Od kilku dni na swoim ser­we­rze NAS Synology DiskStation DS213+ mam posta­wioną wer­sję testową ich­niego sys­temu ope­ra­cyj­nego Disk Station Manager 5.0 beta. Po tych kilku dniach uży­wa­nia mam już nieco mate­riału do opi­sa­nia, no to w takim razie piszę :) Instalacja wer­sji testo­wej to kwe­stia wej­ścia na stronę pro­gramu beta sys­temu DSM, pobra­nia odpo­wied­niej wer­sji firm­ware dla […]

Czytaj dalej 5
Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Jako że nie­ba­wem zbie­ramy się na wyjaz­dowe obchody Świąt (lecimy do Brzózek, gdzie do kupy zbie­rze się bli­sko 20 osób z rodziny :)), już teraz życzymy Wam weso­łej cho­inki, boga­tych potraw i smacz­nych pre­zen­tów. Czy jakoś tak… Śpie­waj­cie kolędy gromko, pij­cie przy stole nie za dużo, kar­pia wcią­gaj­cie w ilo­ściach dowol­nych i ogól­nie spę­dzaj­cie miło czas. Bo to miły […]

Czytaj dalej 0