• Airsoftpistol G-17 - CoSTa edition ;)

    Przezajebisty prezent od FST S.T.A.R.S. — Airsoftpistol G-17

    Ludkowie śle­dzący mnie na Facebooku czy innym Twitterze mają od czasu do czasu oka­zję zoba­czyć jakiś pod­rzu­cony na walla wpi­sik o poczy­na­niach męż­nej grupy FST S.T.A.R.S. ...

Żółw łojant...

Żółw łojant…

OK, ten koleś mnie roz­wa­lił… Razu pew­nego byli­śmy w jakimś skle­pie tzw. zoo­lo­gicz­nym czyli obran­do­wa­nym na maksa miej­scu, w któ­rym kupisz karmę wszelką. Gdzieś tam daleko z tyłu sklepu, zaraz po przej­ściu przez faf­na­ście rega­łów z karmą kocią o smaku lasa­gne ze szpi­na­kiem tudzież musu kra­bo­wego z kro­plą Heidsieck rocz­nik 1927, gdzieś tam z tyłu znaj­dują się upa­ko­wane na maksa, byle by tylko […]

Czytaj dalej 0
Urodziny

27 lutego, jak co roku…

I znów, jak co roku… Cholera, ależ ten czas zapie­prza. Ani się czło­wiek obej­rzy a tu pra­wie czwarty krzy­żyk na karku. Za rok pew­nie będę oble­wał zamknię­cie czwar­tej dzie­siątki ale dziś po pro­stu zmrożę otrzy­maną w pracy połó­weczkę i strzelę sobie z wie­czora coś pokrze­pia­ją­cego. A na razie czas po pra­co­wej ruty­nie wró­cić do domo­wej rutyny, poba­wić się z Gutkiem, wark­nąć na […]

Czytaj dalej 5
Najważniejsze Pytanie Wszechświata!

Odpowiedź na Najważniejsze Pytanie Świata…

Jak świat… ba! Wszechświat! długi i sze­roki, wszyst­kie formy życia dwu– i wię­cej nożne szu­kają odpo­wie­dzi na Najważniejsze Pytanie Świata. Odpowiedź na owo pyta­nie deter­mi­nuje ich ist­nie­nie jako gatun­ków inte­li­gent­nych i myślą­cych, a samo pyta­nie jest prze­ja­wem inte­li­gen­cji w ogóle, gdyż sama moż­li­wość jego posta­wie­nia pociąga za sobą i zakłada ist­nie­nie świa­do­mo­ści oraz osią­gnię­cia pew­nego poziomu roz­woju cywi­li­za­cyj­nego. Co to za […]

Czytaj dalej 5
15 lat razem!

15 lat razem… Łomatko!

11 rocz­nica ślubu… 15 lat razem… 10 lat dzie­cię­cej nie­woli… 4 lata zdu­pli­ko­wa­nej dzie­cię­cej nie­woli… 8 lat utrud­nień w gra­niu na kon­soli… urlopy bez wypo­czynku… wypo­czy­nek z bólem głowy… głowa pełna pro­ble­mów… pro­blemy, o któ­rych wcze­śniej się nawet nie myślało… myśli, któ­rych wcze­śniej się nawet nie snuło… marze­nia, któ­rych się nigdy nie spełni… i to nie koniec! Dorciu, spo­koj­nie wytrzymam […]

Czytaj dalej 4
Synology DSM 5.0 beta

Synology DSM 5.0 beta

Od kilku dni na swoim ser­we­rze NAS Synology DiskStation DS213+ mam posta­wioną wer­sję testową ich­niego sys­temu ope­ra­cyj­nego Disk Station Manager 5.0 beta. Po tych kilku dniach uży­wa­nia mam już nieco mate­riału do opi­sa­nia, no to w takim razie piszę :) Instalacja wer­sji testo­wej to kwe­stia wej­ścia na stronę pro­gramu beta sys­temu DSM, pobra­nia odpo­wied­niej wer­sji firm­ware dla […]

Czytaj dalej 5
Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Jako że nie­ba­wem zbie­ramy się na wyjaz­dowe obchody Świąt (lecimy do Brzózek, gdzie do kupy zbie­rze się bli­sko 20 osób z rodziny :)), już teraz życzymy Wam weso­łej cho­inki, boga­tych potraw i smacz­nych pre­zen­tów. Czy jakoś tak… Śpie­waj­cie kolędy gromko, pij­cie przy stole nie za dużo, kar­pia wcią­gaj­cie w ilo­ściach dowol­nych i ogól­nie spę­dzaj­cie miło czas. Bo to miły […]

Czytaj dalej 0
Last.fm Wallpaper

Pokaż mi swoją playlistę…

…A powiem ci kim jesteś. A tak mnie natchnęło, by rzu­cić okiem na swój pro­fil na Last.fm i pobrandz­lo­wać się swo­imi stat­sami. Wlazłem na wyko­naw­ców i… jakoś tak samo się na oczy rzu­ciło. To cho­ler­stwo dosko­nale mnie opi­suje! Kolejno odlicz i sami zobacz­cie: Jestem czło­wie­kiem nie­uważ­nym. Jakoś tak kie­dyś coś włą­czy­łem i się zapę­tliło. Efekt jak na obrazku. Mam […]

Czytaj dalej 0
Gut vs. piernik

Święto Niepodległości Świętego Marcina (czy jakoś tak…)

Poznań to takie dziwne mia­sto, w któ­rym Święto Niepodległości ginie gdzieś w oko­li­cach imie­nin ulicy Święty Marcin. Znaczy owszem, dzieją się jakieś obchody, jacyś kole­sie na koniach udają, że są uła­nami, sztan­dary się wpro­wa­dza i wypro­wa­dza, kwiaty pod pomni­kami się składa ale i tak naj­waż­niej­sze tego dnia jest pożar­cie przy­naj­mniej jed­nego rogala świę­to­mar­ciń­skiego (POTWORNIE drogi kawa­łek roga­lika z bajerkami — […]

Czytaj dalej 1
Bittorrent logo

Synology DS213+ i tworzenie torrentów

O tym, że Synology DS213+ to ogól­nie rzecz bio­rąc dosko­nały NAS, czy­tel­nicy tego bloga mogli się naczy­tać nie raz. Piszę o tym (i innych urzą­dze­niach od Synology) nie tylko dla­tego, że są fajne ale przede wszyst­kim dla­tego, że są uży­teczne i sporo codzien­nych sie­cio­wych zadań można na nie spo­koj­nie prze­wa­lić. Jest wszakże kilka pro­ble­mów a wła­ści­wie apli­ka­cji, które […]

Czytaj dalej 2
Spangebob

Przestańcie truć nasze dzieci!

Skończyła mi się cier­pli­wość. To już są kpiny z ludzi a przede wszyst­kim nie­bez­pieczne i szko­dliwe dzia­ła­nia wobec dzieci. Od początku roku, w przed­szkolu nr 187 miesz­czą­cym się na osie­dlu Władysława Łokietka w Poznaniu, coś dziw­nego się dzieje. Przedszkole pozbyło się wła­snej kuchni (zapewne ze względu na koszty) i zafun­do­wało dzie­cia­kom obsługę przez jakąś firmę cate­rin­gową w imię Taniości i Spychania Problemów Sobie […]

Czytaj dalej 9